Aquesta imatge va guanyar el LensCulture Storytelling Awards 2019 en la modalitat Documentary. 
Un cérvol assedegat va saltar la petita paret d’una bassa i va caure a l’aigua. Malauradament, no va poder sortir i va morir. L’estiu del 2017 va ser especialment calorós a Catalunya. Podem considerar-lo una víctima de la crisi climàtica?
This image won the LensCulture Storytelling Awards 2019 Single Image Documentary.
  A thirsty deer jumped over the small wall of a reservoir and fell into the water. Unfortunately, he was unable to leave and died. Summer of 2017 was especially hot in Catalonia. Can we consider it a victim of the climate crisis?
Back to Top