Explicar històries, plantejar preguntes i generar inquietuds són els nusos de les fotografies de Joan Sorolla en els darrers anys.  Uns temps que l’han retornat a la fotografia analògica i a un cert conceptualisme. El seu treball se centra especialment en les empremtes-marques de l'acció humana sobre el terrirori i en la memòria. Procura que cada imatge que publica tingui un significat per ella mateixa. Inevitablement però, aquestes fotografies s’acabaran associant amb altres, unes vegades en petites sèries o també formant-ne altres de més grans. Es defineix orgullosament com a un fotògraf amateur. No ser professional li dona llibertat.  Defensa el rol social del fotògraf, vinculat a la seva comunitat, deixant testimoni del seu temps i de la seva realitat immediata.
+++++
Telling stories, raising questions and generating concerns are the knots of Joan Sorolla's most recent work. A time that has brought him back to analogue photography and to some conceptualism. His work focuses especially on the traces (marks) of human activity on the land and on memory. He tries to ensure that each image he publishes has a meaning of its own. Inevitably, these photographs will end up being associated with others, sometimes in small series, sometimes in larger series. He proudly defines himself as an amateur photographer. Not being a professional gives him freedom.He defends the social role of the photographer, linked to his community, leaving testimony of his time and his immediate reality.


Back to Top