Una  imatge del meu darrer llibre de foto i text "WB. Walter Benjamin a la (seva) frontera".
"Des d’on l’aigua avalotada s’arremolina, Walter Benjamin  mira cap la llum i ens interpel·la: - Cal aturar el continuum de la història ara mateix per recomençar-ho tot!" 
From my latest photo-text book "WB. Walter Benjamin at (His) Border". 
"From where the turbulent waters are swirling, Walter Benjamin looks towards the light and challenges us:- We must stop the continuum of history right now, in order to start all over again!"
Back to Top