Una infinita torre de telefonia domina aquest paisatge. La torre ens proporciona aquest bé preuat  que anomenem "cobertura". Estem aixoplugats sota el seu paraigües i ens sentim segurs perquè ens garanteix el no-aïllament.  En aquest sentit representa una cosa semblant a les antigues torres dels campanars de les esglésies, que ens indicaven que estàvem en terres del Déu Veritable, en terres segures. Jo també els veig un altre sentit: em recorden les torres de guaita, aquells edificis que controlaven el pas de la gent i avisaven de l'arribada dels enemics. Pot ser que aquestes torres de telefonia també serveixen, indirectament, per vigilar-nos a nosaltres? Potser algú considera els ciutadans com a enemics potencials? 

An infinite telephone tower is dominating this landscape. The tower gives us this precious asset we call "coverage". We are sheltered under its umbrella and we feel safe because it ensures no-insulation. In this sense, it represents something similar to the old bell towers in the churches, which indicated that we were in the lands of the True God, in safe land. I also see another sense: they remind me of the watchtowers, those buildings that controlled the passage of people and warned of the arrival of the enemies. May these telephone towers also serve, indirectly, to monitor us? Maybe  someone considers citizens as potential enemies?
Back to Top