Podríem dir que allò que anomenem “paisatge” és, més enllà de qualsevol configuració natural, un fenomen cultural. Cada civilització el modela segons les seves necessitats i segons els seus valors. També la història i la tecnologia hi deixen la seva marca visible. El capitalisme no ha estat menys influent  que el feudalisme o l’esclavisme. El capitalisme ha convertit el paisatge en mercaderia,  afirmen els geògrafs radicals. Tant se val si parlem del paisatge urbà (gentrificació), del paisatge industrial (reconversions) o del paisatge natural (destrucció i utilització). 

We could say that what we call "landscape" is, beyond any natural configuration, a cultural phenomenon. Each civilization models it according to its needs and according to its values. Also, history and technology leave their mark visible. Capitalism has not been less influential than feudalism or slavery. Capitalism has turned the landscape into merchandise, say radical geographers. Whether it is worth talking about the urban landscape (gentrification), the industrial landscape (reconversions) or the natural landscape (destruction and use).
Back to Top