Punt de reciclatge o cementiri de cotxes? Fins a tres pisos de vehicles. Tres pisos de residus, tots molt ben posats. Metalls diversos i plàstics variats, vidres i cautxú, bateries i cable elèctric, circuïts, teles, líquids de les bateries i dels neteja-vidres, anticongelants, gasolines i bombetes, para-xocs, carrosseries... Mentre els fem servir ens semblen genials perquè ens porten amunt i avall però...  quan acaben al desballestament, tot és reciclat adequadament? Es considera que avui al món hi ha aproximadament uns 1.000.000.000 de vehicles.

Recycling centre or car cemetery? Up to three floors of vehicles. Three floors of waste, all well placed. Various plastic and metals, glass and rubber, batteries and electric cable, circuits, fabrics, battery and cleaning glasses liquids, antifreeze, petrol and light bulbs, bumpers, car bodies ... While we use, they seem great because they carry us up and down but, when they go to scrapping, everything is recycled properly? There are currently around 1,000,000,000 vehicles in the world today.
Back to Top