Durant els dies de l'estricte confinament per la pandèmia, m'era difícil trobar la manera d'explicar fotogràficament com era la nostra vida al llarg d'aquells dies difícils. Vaig pensar que l'única manera com podia contribuir a explicar un fenomen global era explicar-lo tal com jo i la meva família l'estàvem vivint. Però com? Al final vaig trobar la manera. La terrassa de casa meva té una tanca de privadesa, que sempre m’ha donat una sensació d’aïllament. Des d'allà també podem gaudir, quan n'hi ha, de la càlida llum de la tarda i del cel blau. La tanca ens recordava que estàvem confinats però al mateix temps, ens donava una sensació de protecció. Tancament i protecció: no és això el que hem intentat fer aquestes setmanes? 
Durant força tardes seguides vam poder gaudir d'un sol de tarda potent, enlluernador, que sentíem com una injecció d’energia als nostres cossos necessitats i també d'un cel blau magnífic. Ens sentíem presoners però afortunats a la vegada i això que les parets envellides ens donaven la sensació que dúiem molt de temps allà confinats. Parlar de les pors, notar que teníem excés d’informació, o al contrari, que teníem informacions contradictòries, parlar de què podíem o no podíem fer, no voler saber res més i voler-ho saber tot a la vegada... Tot això era el nostre pa de cada dia. Malgrat tot, matar el temps a la terrassa o prendre-hi el sol a la tarda, van ser alguns dels petits plaers que vam tenir durant la primera pandèmia del Covid-19.
Les imatges que presento intenten reflectir aquest entorn i aquestes emocions amb humilitat, sabent que moltes persones no van tenir tanta sort com nosaltres.

During the days of the strict pandemic confinement, it was hard for me to find a way to explain photographically what our lives were like during those difficult days. I thought the only way I could help explain a global phenomenon was to explain it the way I and my family were living it. But how? In the end I found the way. The terrace of my house has a privacy fence, which has always given me a sense of isolation. From there we can also enjoy, when possible, the warm afternoon lights and the blue sky. The fence reminded us that we were confined but at the same time, it gave us a sense of protection. Enclosure and protection - isn’t that what we’ve been trying to do these weeks?
For a few consecutive afternoons we were able to enjoy a powerful and dazzling afternoon sun, which felt like an injection of energy into our needy bodies and also a magnificent blue sky. We felt trapped but lucky at the same time, and in addition, the aged walls gave us the feeling that we had been confined for a long time. Talking about fears, noticing that we had too much information, or on the contrary, that we had contradictory information, talking about what we could or could not do, about not wanting to know anything else and about wanting to know everything at once. This was our daily bread. Still, killing time on the terrace or sunbathing in the afternoon were some of the little pleasures we had during the first Covid-19 pandemic.
The images I present try to reflect this environment and these emotions with humility, knowing that many people were not as lucky as us.
Back to Top